OVIP - Online vállalatirányítási rendszer hatékonyságra hangolva

Az Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési Szabályzata és Tájékoztatója

I. Bevezetés

1.1. Az Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (6723 Szeged, Gát u. 7/B. III./7.; cégjegyzékszáma: 06-09-021133; adószáma: 24901376-2-06), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.ovip.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető honlapok (a továbbiakban: „Honlap”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („Érintett“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) alapján jár el.

1.2. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

II. Értelmező rendelkezések

Szabályzatunkban az adatvédelmi rendelkezések a következő jelentéssel bírnak:

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)

rögzítése.

2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés.

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése

alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy

közvetve - azonosítható természetes személy.

2.8. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.ovip.hu internetes oldal.

2.9. Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatás, amelyek elérhető a Honlapon.

2.10. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a honlap üzemeltetéséhez vagy a honlapon keresztül elérhető szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

2.11. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. Az adatkezelés alapelvei, alapjai

3.1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, tehát személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárul.

Továbbá az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

3.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelni e célnak.

3.3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

3.4. A személyes adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszerek üzemeltetésére (tárhelyszolgáltatás) az Adatkezelő Adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

3.5. Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozó közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Továbbított adatok köre: személyes adatok

Az adattovábbítás célja: technikai feladatok ellátása, adattárolás

Az Adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Tájékoztató, a hatályos vonatkozó

jogszabályok, a saját adatvédelmi tájékoztatóját, továbbá az Adatkezelővel fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

3.6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozóan további adattovábbítás nem történik.

3.7. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság

elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

3.8. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

IV. A kezelt személyes adatok köre

4.1. A jelen Tájékoztató természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

4.2. A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban szükséges) a http://www.ovip.hu oldalon található Kapcsolat űrlap igénybevételéhez:

  • „Név”: az érintett neve (aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás)
  • „Cégnév”: cég neve (cél: testre szabott tájékoztatás nyújtása a közhiteles nyilvántartások adatai alapján)
  • „E-mail": az érintett e-mail címe (cél: kapcsolatfelvétel, árajánlat megküldése)
  • „Telefon” - az érintett telefonszáma (cél: kapcsolatfelvétel telefonon)

A Megrendelés űrlapon:

  • Kapcsolattartó neve (cél: kapcsolatfelvétel)
  • Kapcsolattartó e-mail címe (cél: kapcsolatfelvétel, árajánlat megküldése)
  • Kapcsolattartó telefonszáma (cél: kapcsolatfelvétel telefonon)

V. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

5.1. Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Innovip.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu ).

5.2. További segítség a sütik beállításához:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu , vagy

chrome://settings/content/cookies

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes

cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

IE11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

5.2. HotJar használata

Azért, hogy weboldalainkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd.(www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out

VI. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

6.1. Az adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése (ajánlat adása, szerződés megkötése), valamint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó Adatkezelési hozzájárulás checkbox jelölőnégyzetének kipipálásával – illetőleg a Honlap használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

6.2. Az Ajánlatkérő űrlap kitöltése során megadott e-mail címek adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az elérhetőségek kezelése az érdeklődő azonosítását, a szolgáltatások megrendelése és igénybevétele során kapcsolattartási célokat szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintett részére.

6.3. Az érdeklődő által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az

folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

6.4. Az érintett adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással

kezeljük.

6.5. A honlap független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az

Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google

Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a honlap használatával hozzájárul.

6.6. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem

használhatja fel, egyedül a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás végezhető el az Érintett külön hozzájárulása nélkül. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.7. A megadott adatokat a beérkezést követő 90 napig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

VII. Az érintettek jogai

7.1. Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (Adathordozhatósághoz való jog).

A tájékoztatás kérhető e-mailben az iroda@innovip.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 6723 Szeged, Hajós u. 5/B I./5. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.

7.2. Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3 Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

7.4. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

i) kezelése jogellenes;

ii) az érintett kéri;

iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.5. Az Érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

(i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének

érvényesítéséhez szükséges;

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelők az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az

Adatkezelő munkatársai is az iroda@innovip.hu e-mail címen.

8.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu ) fordulhat.

8.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett

akóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Szabályzat 2023. február 14. napján lép hatályba.

Kérjük, hogy csak akkor fogadja el a jelen Tájékoztatót és szabályzatot, amennyiben egyetért a fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne,úgy kérjük, írd meg azt az iroda@innovip.hu e-mail címre!