OVIP - Online vállalatirányítási rendszer hatékonyságra hangolva

Az OVIP szoftver bérleti szerződésének
Általános Szerződési Feltételei

I. A SZERZŐDÉS CÉLJA

Az OVIP vállalatirányítási program egy saját fejlesztésű dobozos online program, mely segítséget nyújt az azt használó Ügyfél számára vállalkozása hatékony működtetésében. A Szolgáltató ehhez a programhoz ad hozzáférést szolgáltatás nyújtás keretében ügyfeleinek havi vagy éves szolgáltatási díjfizetés ellenében, jelen szerződésben szabályozottak szerint.

II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF szabályozza az itt meghatározott Szolgáltatóra, Érdeklődőre és Ügyfélre vonatkozó, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeket.
Az ÁSZF mindenkor hatályos változata a Szolgáltató honlapján érhető el a www.ovip.hu/aszf domain címen.

Az Érdeklődő és az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik, mely a www.ovip.hu/adatvedelmi-tajekoztato domain címen érhető el.
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződést Szolgáltató nem iktatja, így az a szerződéskötést követően nem hozzáférhető.

III. SZOLGÁLTATÓ

Szolgáltató neve: Innovip.hu Kft.
Székhelye: 6723 Szeged, Gát u. 7/B
Adószáma: 24901376-2-06
Cégjegyzékszáma: 06 09 021133
Bankszámlaszáma: 11735139-20006974
E-mail címe: iroda@innovip.hu

IV. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

ÁSZF: az OVIP szoftver bérleti szerződésének Általános Szerződési Feltételei
Szolgáltató: Innovip.hu Kft.
Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az OVIP rendszer használatára irányuló szerződést köt a Szolgáltatóval.
Felek: az Ügyfél és a Szolgáltató együttesen
OVIP: az Innovip.hu Kft. tulajdonát képző és általa üzemeltetett vállalatirányítási rendszer, program, szoftver.
Érdeklődő: az a személy, aki nem Ügyfél, de lépéseket tesz a szerződéskötés felé.
Felhasználó: az a személy, aki jogosultsággal rendelkezik az OVIP rendszer valamely fiókjának használatára.
Fiók: az OVIP program azon felülete, melyen keresztül a felhasználók elérhetik a rendszert.
Tesztfiók: az a fiók, melyben az Érdeklődők, illetve az Ügyfelek kipróbálhatják, letesztelhetik a program működését.
Éles fiók: az Ügyfél által használt fiók, mely a fiók aktiválásának napjától válik elérhetővé, és mely használatáért az Ügyfél díjat fizet.
Fiók aktiválásának napja: a Start e-mail kiküldésének napjával egyezik meg.
START e-mail: az Ügyfél hivatalos e-mailcímére küldött elektronikus üzenet, melyben az Ügyfél megkapja a fiók hozzáféréshez szükséges adatokat.
Összegző e-mail: a szolgáltatás megrendelés alapjául szolgáló e-mail.
Rendelkezésre állás: az OVIP rendszer Ügyfelek általi elérhetősége.
Ügyfélszolgálat: a Szolgáltató által üzemeltetett, Ügyfél számára fenntartott telefonos és elektronikus úton, az ÁSZF-ben meghatározottak szerint igénybe vehető segítség.

V. SZOLGÁLTATÁSOK (SZERZŐDÉS TÁRGYA)
V./1. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás tartalmát az Ügyfél állítja össze a szolgáltatás megrendelése során a Szolgáltató által előre meghatározott alapcsomagok, kiegészítő modulok, funkciók és egyéb paraméterek kiválasztásával. A megrendelés során alapcsomag választása minden esetben kötelező, melyhez opcionálisan kiegészítő modulokok és funkciók választhatók. Az aktuálisan érvényben lévő szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó feltételeket a Szolgáltató a https://www.ovip.hu/araink/ weboldalon teszi közzé.

A szolgáltatások körét Ügyfél bármikor szabadon változtathatja az ÁSZF-ben szabályozott feltételek betartása mellett.

V./2. Program módosítása

A megrendelést követően az OVIP fejlesztésekről, azaz a program módosulásáról minden esetben tájékoztatja Szolgáltató az Ügyfelet a rendszer fejlesztések menüpontján keresztül.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt szoftver csomag előre meghatározott modulokból és azok előre meghatározott funkcióiból áll, mely funkciók egyedi igények alapján való fejlesztésére nincs lehetőség. Szolgáltató kizárólag minden Ügyfélre, illetve OVIP felhasználóra érvényes, általános programmódosításokat hajt végre.

V./3. A szolgáltatás használatának egyes technikai feltételei

Az OVIP rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a www.ovip.hu/belepes címen keresztül lehet bejelentkezni.

Bejelentkezési feltételek: Széles-sávú internetkapcsolat; Windows Edge, Firefox 3.5+, Google Chrome 50+ vagy kompatibilis internet böngésző; A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; Regisztrált email címe és jelszó ismerete. Az OVIP Online Vállalatirányítási rendszer elsősorban Google Chrome böngészőre lett fejlesztve, így az Innovip.hu Kft. teljesen hibamentes működést annak használatára tud vállalni.

VI. AZ OVIP MEGRENDELÉSE (SZERZŐDÉSKÖTÉS)
VI./1. Személyi hatály

Az OVIP-ot 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet rendelheti meg és használhatja.

Amennyiben az Érdeklődő nem természetes személy, úgy a gazdálkodó szervezet nevében eljáró személy kijelenti, hogy 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy és a szerződés megkötésére teljes képviseleti joggal rendelkezik.

Az Érdeklődő, illetve az Ügyfél minden esetben köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, mind a megrendelés során, mind pedig a szerződés fennállta alatt. Amennyiben az Érdeklődő, illetve az Ügyfél által megadott adatok nem valós elemeket tartalmaznak, a szerződés érvénytelennek minősül.

A Szolgáltató jogosult az Érdeklődő szerződéskötéshez szükséges adatait tartalmazó dokumentumok, jogi személy esetén a képviseleti jogosultságot is igazoló dokumentum bemutatását kérni a leendő Ügyféltől az adatok, illetve a jogosultság ellenőrzése végett.

A szerződés érvénytelen, ha az OVIP rendszert olyan Ügyfél használja, mely illegális tevékenységet folytat.

VI/2. A megrendelés folyamata

Az Érdeklődő megkeresése alapján az Innovip.hu Kft. konzultáció keretében, valamint tesztelési lehetőség biztosításával segítséget nyújt Érdeklődő számára az OVIP megismerésében.

VI./2./1. Tesztfiók

A modulok tartalmát az Érdeklődő a megrendelést megelőzően teljesértékűen megismerheti a számára kialakított teszt fiókján keresztül, mely az OVIP teszt felületén, azaz az https://www.ovip.innovip.hu/ oldalon érhető el.

A tesztfiók létrehozásához és használatához az Érdeklődő köteles megadni saját, illetve az általa képviselt vállalat adatait.

A tesztfiókot az Érdeklődő megkeresésében megadottak alapján, a számára releváns modulokból állítja össze a Szolgáltató, melyeken belül az adott modul vagy modulok összes funkciója elérhető annak érdekében, hogy az Érdeklődő érdemi döntést tudjon hozni arról, hogy céljainak megfelelő-e az OVIP rendszer.

Az Érdeklődő a tesztfiók belépési adatait az általa az érdeklődés során megadott e-mailcímen kapja meg. Érdeklődő a tesztfiókot csak az ÁSZF elfogadását követően használhatja.

Érdeklődő, illetve Ügyfél a tesztfiókot a program tesztelése céljából díjmentesen használhatja.

A szerződéskötés előtt a tesztfiók annak Érdeklődő általi hozzáférhetővé válásától számított 7 napig áll az Érdeklődő rendelkezésére. Ezt a tesztidőszakot az Érdeklődő kérésére további 7 nappal van lehetőség meghosszabbítani, egy alkalommal.

Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, a tesztfelület a szerződéskötés napjától az éles fiók indítása után 30 napos inaktivitásig biztosított. Az Ügyfél kérésére a szerződés fennállta alatt a teszt fiók bármikor visszakapcsolható 30 napos inaktivitásig.

Ha felek nem kötnek szerződést, a tesztfiók a tesztidőszak letelte után 30 nappal megszüntetésre kerül a benne található összes adattal egyetemben.

Ügyfél felelőssége a program tesztelése során eldönteni, hogy vállalkozása számára megfelelő-e, illetve felhasználási céljának teljesítésére alkalmas-e az OVIP.

VI./2.2. Megrendelés

Az Innovip.hu Kft. a tesztelési időszakot követően konzultál az Érdeklődővel és amennyiben az Érdeklődő igénybe kívánja venni az OVIP szolgáltatásait, úgy a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.
Szolgáltató az előzetes konzultációk során megadott adatok alapján küld egy összegző e-mailt az Érdeklődőnek, melyben szerepel az Érdeklődő által kiválasztott OVIP szolgáltatások megnevezése és az aktuálisan érvényes, ÁSZF-ben meghatározottak szerint közzétett díja, a bérleti díj Érdeklődő által preferált fizetési gyakoriságának megjelölése, valamint az Érdeklődő szerződéskötéshez szükséges adatai.

Az Érdeklődő köteles az összegző elektronikus üzenetben szereplő adatokat leellenőrizni, és amennyiben valamely adata hibás vagy valamely adatot módosítani kíván a szerződéskötést megelőzően, úgy az iroda@innovip.hu címre küldött e-mailben kell jeleznie a módosítási szándékát a helyes adatok megadásával. Módosítási kérelem esetén a Szolgáltató újabb összegző e-mait küld Érdeklődő részére a módosított adatokkal.

A helyes adatokat tartalmazó összegző e-mailben található megrendelés gombra kattintva Érdeklődő elküldi megrendelését az Innovip.hu Kft. felé. A szolgáltatás megrendelésére kizárólag jelen ÁSZF, illetve az Adatkezelési tájékoztató elfogadása mellett van lehetőség, melyet szintén az összegző e-mailben tehet meg Érdeklődő a megrendelést megelőzően.

A megrendelés elküldése után Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a megrendelést az Érdeklődő által megadott e-mailcímre, mellyel érvényesen létrejön az Ügyfél és a Szolgáltató között a határozatlan idejű szerződés.

A szerződéskötést követő legfeljebb 3 munkanapon belül Ügyfél a megrendelés során megadott e-mail címén keresztül az úgynevezett START e-mailben kapja meg az OVIP hozzáférési adatokat, mellyel a rendszert igénybe tudja venni. Az Ügyfél OVIP fiókja a START e-mail kiküldésének napján válik aktív fiókká. A fiók fentiektől eltérő időpontban való aktiválására az Ügyfél kérésére külön egyeztetés alapján van mód.

VI./2.3. Vonatkozó jogszabályok

A fentiek szerint létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. a számú törvény vonatkozik.

VII. AZ OVIP BÉRLETI DÍJA
VII/1. Az OVIP bérleti díjával kapcsolatos általános rendelkezések

Az Ügyfél fizetési kötelezettsége az OVIP fiókja aktiválási napjától áll fent.

Az OVIP bérleti díját az Ügyfél választása szerint havonta vagy évente köteles megfizetni. Az elszámolási időszak naptári hónapokra, illetve naptári évre vonatkozik.

Az Ügyfél jogosult módosíttatni a megrendeléskor választott díjfizetési gyakoriságot (havi vagy éves). Igényét az OVIP support felületen kell jeleznie. A díjfizetési gyakoriságot csak a már megkezdett előfizetési időszak lejárta után lehet módosítani. A módosítási igényt legkésőbb a hónap utolsó napjáig, illetve éves számlázás esetén az év utolsó napjáig kell közölni.

A díjfizetési kötelezettség első napjától a következő hófordulóig törthavi, illetve évfordulóig törtévi díjat jogosult kiszámlázni a Szolgáltató.

Szolgáltató a szolgáltatásokat a mindenkor érvényes díjszabása alapján nyújtja, melyet a https://ovip.hu/araink oldalon tesz közzé.

A Szolgáltató az esetleges áremelésről, annak mértékéről és hatálybalépéséről e-mail útján előre értesíti az Ügyfelet.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árváltoztatás előtt megrendelt szolgáltatások díját ne módosítsa.

A Szolgáltató által nyújtott kedvezményes díjak egyszeri kedvezményt tartalmaznak, így a kedvezményes időszakot követkő időszak első napjától a mindenkor érvényes díjszabásban meghatározott díj fizetendő. A kedvezmények feltételeiről, módosításáról Szolgáltató egyoldalúan hoz döntést.

VII/2. Az OVIP bérleti díjának fizetési módja

A bérleti díjat az Ügyfél előre fizeti meg az Innovip.hu Kft. számára, a Szolgáltató által kiállított számla alapján. Az Innovip.hu Kft. minden tárgyhónap 10. napjáig e-mail útján küldi meg a számlát Ügyfél részére.

A díjfizetés esedékességi határideje a számla kiállításától számított 8. nap. Az Ügyfél a számla összegét banki átutalással vagy az OTP Simple Pay rendszerén keresztül bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki a számlán megadott adatok alapján.

Amennyiben az Ügyfél a részére kiállított számlát a fizetési határidő utolsó napját követő 15 napon belül sem egyenlíti ki, az Innovip.hu Kft. jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, valamint az Ügyfél kiegyenlítetlen számláját átadhatja a Szeráf Pannónia Kft-nek a számlatartozás behajtásának elindítása céljából. A számla behajtónak történő átadásától kezdődően az Ügyfél számlatartozásával és annak rendezésével kapcsolatban a Szeráf Pannonia Kft. kollégáitól kérhet információt. Az Innovip.hu Kft. a számlatartozás behajtásának költéségét jogosult a számlatartozással rendelkező Ügyfélre áthárítani. A szolgáltatás visszakapcsolására az Ügyfél külön kérése alapján, a számlatartozás, az esetleges behajtói eljárási díj és a fiók visszakapcsolási díj kiegyenlítése után van lehetőség. A fiók visszakapcsolási díja 10.000 Ft+ÁFA. A szolgáltatás a fenti feltételek teljesülését követő maximum 1 munkanapon belül válik újra elérhetővé Ügyfél számára.

VIII. A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉNEK MÓDOSÍTÁSA SZERZŐDÉSKÖTÉST KÖVETŐEN

Az Ügyfélnek igény esetén a szerződés megkötését követően lehetősége van a megrendelt szolgáltatások körét módosítani, azaz az általa kiválasztott meglévő szolgáltatások mellé új szolgáltatásra előfizetni, illetve a már előfizetett szolgáltatások közül egyet vagy többet lemondani. Ügyfélnek az igényét az OVIP Support felületén keresztül kell jeleznie a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet a szolgáltatási körök módosításával kapcsolatos díjfizetési, számlázási és egyéb szükséges információkról.

Új szolgáltatás igénylése esetén Szolgáltató az igénylés napjától számított legfeljebb 3 munkanapon belül elérhetővé teszi az igényelt szolgáltatást. Ettől kivételesen Ügyfél kérésére térhetnek el a felek. Az Ügyfél új szolgáltatáshoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettsége a szolgáltatás elérhetővé válásának napjától áll fent. Amennyiben a szolgáltatás nem a hónap első napján, illetve éves gyakoriságú díjfizetés esetén az év első napján kezdődik, a Szolgáltató törthavi, illetve törtévi díjat számláz ki. Havi díjfizetés esetén a hónap közben igényelt új szolgáltatás törthavi díja a következő havi számlában kerül elszámolásra. Éves előfizetés esetén az év közben igényelt új szolgáltatás törtévi időszakának elszámolására törtévi számla kerül kiállításra a szolgáltatás elérhetővé válásának napján.

Aktív szolgáltatás lemondása esetén a szolgáltatás az adott díjfizetési időszak utolsó napját követő napon szűnik meg.

IX. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
IX./1. Általános jogok és kötelezettségek

A Szolgáltató az Ügyfél számára biztosítja az OVIP online vállalatirányítási rendszer működtetését.

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan, de nem visszamenőleges hatállyal módosítani, melyről az Ügyfelet legkésőbb a módosítások hatálybalépésekor hivatalos e-mailcímén keresztül értesíti.

Amennyiben OVIP vállalatirányítási rendszer használatából fakadóan károkozás történik az Ügyfél irányába és Ügyfél az elvárható gondossággal járt el (például: a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta), illetve a tudomására jutott kárról haladéktalanul tájékoztatta a Szolgáltatót – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - az Innovip.hu Kft. köteles a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni Ügyfél részére, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható lépést az Ügyfél programba bevitt adatainak védelmében. Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármely okból bekövetkezett adatvesztés esetén Szolgáltató nem szavatolja az adatok teljes, naprakész helyreállíthatóságát. Ha az adatvesztés az Ügyfélnek felróható okból történik, Szolgáltató jogosult egyedileg megállapított helyreállítási díjat felszámolni azon adatok helyreállításáért, melyeket lehetséges helyreállítani.

A technikai segítségnyújtáshoz, illetve karbantartási célból a Szolgáltató jogosult Ügyfél OVIP fiókjába bejelentkezni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatási csomagok, modulok összetételét mindenkire, azaz a meglévő Ügyfelekre vonatkozóan is egyoldalúan megváltoztassa.

A Szolgáltató köteles minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a körülmény tudomására jutását követően Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni. Köteles továbbá a szerződés fennállta alatt tájékoztatni Ügyfelet a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden adatváltozásokról a változást követő 15 napon belül.

IX./2. Rendelkezésre állás

Az Innovip.hu Kft. garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Rendelkezésre állás keretében Szolgáltató a szolgáltatásokat nyújtó szoftver és hardver elérését szavatolja. Nem számít kiesésnek a lentiek szerinti karbantartási leállás.

A Szolgáltató jogosult szükség esetén szüneteltetni a rendelkezésre állást karbantartás miatt. A karbantartási leállás tervezett idejéről Szolgáltató köteles tájékoztatni az Ügyfelet legalább 72 órával a leállás előtt. Szolgáltató köteles a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni a karbantartást.

Az Innovip.hu Kft. köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség az Innovip.hu Kft.-t terheli.

Amennyiben az előre nem tervezett, és be nem jelentett leállás időtartama hosszabb, mint 1 munkanap, úgy az Ügyfél kötbért követelhet a Szolgáltatótól. A kötbér mértéke a szolgáltatási díj és a kiesett idő arányában állapítható meg.

IX./3. A Számlázó program jogszabályi megfelelősége

Az Innovip.hu Kft. igazolja, hogy a www.ovip.hu domain néven elérhető számlázó szolgáltatása minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az Innovip.hu Kft követi az esetleges jogszabályi változásokat és azoknak megfelelően módosítja a www.ovip.hu domain néven elérhető számlázó szolgáltatását külön díjazás felszámolása nélkül a bérleti díj terhére.

Az alábbiak a program üzemszerű használat közben előállított papír alapú és elektronikus bizonylatok esetében igazak.

Az OVIP számlázó programmal előállított számla megfelel:

 • a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírásainak;
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak;
 • a számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény 166-169. §-aiban előírtaknak.

Az Ügyfél által a rendszerbe bevitt adatok tartalmáért az Innovip.hu Kft. felelősséget nem vállal. A hibás adatbevitelből eredő károkkal kapcsolatos felelősség Ügyfelet terheli.

A számlázó programot használó adóalany köteles az általa használt számlázó programot a NAV felé bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon.

IX./4. Titoktartás, adatvédelem

Az Innovip.hu Kft. kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Az Innovip.hu Kft. és az Ügyfél a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatja fel, a tudomására jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésükre jogszabály kötelezi. Az Innovip.hu Kft. vállalja, hogy jelen szerződés alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen, bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint a szerződésben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos. A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Szolgáltató a rendszer megfelelő üzemeltetése érdekében a szükséges mértékig betekinthet az Ügyfél által bevitt adatokba.

További adatvédelmi kérdésekről Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

IX./5. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásokért, illetve a Szolgáltatóra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségért tartozik felelősséggel.

Az Innovip.hu Kft. az Ügyfél magatartásáért más Ügyfelekkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik. Az Innovip.hu Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan rosszindulatú, kártékony szoftver – elsősorban számítástechnikai vírus vagy kémprogram okozta – károkért, amelyek Ügyfél OVIP fiókjában, számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában keletkeztek.

Az Innovip.hu Kft. nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért.

Ügyfél jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért az Innovip.hu Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Innovip.hu Kft. nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt az Innovip.hu Kft. felelőssége minden olyan magatartásért és az ezzel okozott kárért, amely a rendszer szakszerűtlen, jogszerűtlen, szerződés-ellenes használatából ered.

Az Ügyfél a szolgáltatást kizárólag saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató az OVIP használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, a károkért nem tartozik felelősséggel. Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét a közvetett és következményi károkért, különös tekintettel az elmaradt haszonra, elmaradt bevételre, üzemszünetre, adatvesztésre.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség Ügyfélnek a szolgáltatás igénybe vétele által remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségéért.

X. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI
X./1. Általános jogok és kötelezettségek

Ügyfél köteles az Innovip.hu Kft. szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat az Innovip.hu Kft.-nek határidőre megfizetni.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokat és azok funkcionalitását saját mérlegelése alapján, saját felelősségére választja ki és rendeli meg, üzleti céljainak elérése érdekében.

Az Ügyfél az általa megrendelt szolgáltatást az ÁSZF-ben meghatározottak szerint szabadon felhasználhatja a megrendelés során Ügyfélként megjelölt személy, illetve szervezet érdekében.

Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás használata során mások jogait, illetve a vonatkozó jogszabályokat ne sértse meg. A Szolgáltató törekszik arra, hogy az ehhez szükséges funkciókat biztosítsa, de az ÁSZF-ben meghatározottakon kívül nem szavatolja a jogszabályi felelősséget. Annak megítélése és eldöntése, hogy az Ügyfél által használni kívánt szolgáltatás megfelel-e a számára előírt jogszabályi kötelezettségeknek, teljes mértékben az Ügyfél felelőssége, azért Szolgáltató nem áll helyt sem az Ügyfél, sem harmadik személyek felé.

A szolgáltatás használata során az Ügyfél által a programba bevitt összes adatért, tartalomért, információért és azok jogszabályi megfelelőségéért kizárólag Ügyfél tartozik felelősséggel.

Ügyfél a megrendelést, a létrejött szerződést, illetve a szerződés keretében igénybe vett szolgáltatást harmadik személyre nem ruházhatja át, használatát nem engedheti át sem ingyen, sem visszterhesen a Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.

Az aktív (fel nem függesztett) fiókkal rendelkező Ügyfél korlátozás nélkül, az ÁSZF-ben meghatározottak szerint igénybe veheti az OVIP ügyfélszolgálatát.

Amennyiben Ügyfél olyan hibát jelent be Szolgáltató felé, melyet ő maga okozott, a Szolgáltató jogosult a hibaelhárításért az Ügyfélnek egyedileg meghatározott, külön díjat felszámolni.

Az Ügyfél köteles a szolgáltatás használata során a programban észlelt hibákat késedelem nélkül Szolgáltatónak bejelenteni a Support felületen keresztül.

Ügyfél köteles minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a körülmény tudomására jutását követően Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni. Köteles továbbá a szerződés fennállta alatt tájékoztatni Szolgáltatót a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden adatváltozásokról a változást követő 15 napon belül, de legkésőbb a változást követő esedékes számla kiállítását megelőző 3 napon belül.

Ügyfél köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést az Innovip.hu Kft. részére biztosítani.

Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival.

X./2. Számlázó program használatával kapcsolatos kötelezettségek

Az OVIP Online Vállalatirányítási rendszer számlázó moduljában lehetőség van a NAV adatszolgáltatás menüpontban kiexportálni a NAV által kért XML típusú fájlt. Ehhez az Ügyfél köteles a címeket az alábbi szabályok betartásával bevinni:

Az alábbi elemeket 1db szóközzel elválasztva kell megadni. Ez alól kivétel a lépcsőház.

 • Közterület jellege: a magyar helyesírás szabályai szerint kell megadni rövidítés nélkül.
 • Lépcsőház: házszámmal együtt ponttal-, vagy per jellel elválasztva, vagy elválasztás nélkül. (pl.: 3.A vagy 3/A vagy 3A)
 • Épület: szóközökkel határolva, és szóközzel utánaírva, hogy "épület" vagy "ép.". (pl.: B épület vagy B ép.)
 • Emelet: szóközökkel határolva, és szóközzel utánaírva, hogy "emelet" vagy "em.". (pl.: II. emelet vagy II em.)
 • Ajtó: szóközökkel határolva, és szóközzel utánaírva, hogy "ajtó". (pl.: 36. ajtó )

Szolgáltatáslemondás, illetve szerződés megszűnés esetén az Ügyfél köteles a fiókjában lévő adatok lementéséről gondoskodni. Szolgáltató kizárólag a jogszabály alapján kötelezően tárolandó adatokat tárolja, az előírt határideig. A többi adat a szolgáltatás megszűnését követő napon törlésre kerül.

X./3. Felhasználók elérési jogosultságainak kezelése

Ügyfél az OVIP elérési jogosultságának kezelését önmaga végzi a számára Szolgáltató által létrehozott első felhasználóval. Ügyfélnek lehetősége van az első felhasználón kívül OVIP fiókjához előfizetési csomagjában meghatározott számú további felhasználót hozzáadni, azokat onnan törölni, illetve a meglévő felhasználók adatait módosítani.

Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Ügyfelet jelszavának biztonságos tárolásával és titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

XI. ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
XI./1. Általános rendelkezések

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete – a továbbiakban: GDPR) 28. cikke alapján az Ügyfél mint adatkezelő és a Szolgáltató mint adatfeldolgozó a jelen pontban rögzítik az adatfeldolgozói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket. A Ügyfél az általa a programba bevitt személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, míg a Szolgáltató ugyanezen adatok tekintetében az érintettek felé adatfeldolgozónak minősül. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Szolgáltató a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik.

XI./2. A feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozás célja és időtartama

A Szolgáltató a Szolgáltatások keretén belül az Ügyfél által programba bevitt adatok tekintetében végez adatfeldolgozói tevékenységet. Az adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ügyfél saját Adatkezelési tájékoztatójában publikálja. A Szolgáltató az adatfeldolgozói tevékenységet jelen ÁSZF szerint megkötött szerződés hatálya alatt, a szerződés bármely okból történő megszűnéséig.

XI./.3. Közreműködés az érintetti jogok gyakorlásában

A Szolgáltatóa személyes adatok tekintetében külön díjazás nélkül köteles biztosítani az Ügyfélnek a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés, hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.), és köteles az Ügyfélnek megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel segítséget nyújtani az érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolásában. Amennyiben az Ügyfél az adatok helyesbítését, törlését, megsemmisítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását írásban elrendeli, a Szolgáltató köteles elvégezni.

XI./4. Ügyfél utasítási joga

A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződés szerinti adatfeldolgozási tevékenységét csak és kizárólag az Ügyfél utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult végezni. A Szolgáltató nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint rendelkezni, nem jogosult azokat az Ügyfél utasítása nélkül kezelni, kivéve ha ez a GDPR-ban vagy egyéb jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése miatt szükséges. Ezeken túlmenően Szolgáltató jogosult a feldolgozással érintett adatok törlésére az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződés megszűnése esetén.

XI./5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles az Ügyfelet, mint adatkezelőt segíteni adatvédelmi incidens esetén az incidens kezeléssel kapcsolatos adatkezelői kötelezettségei teljesítésében. A Szolgáltató a nála bekövetkezett adatvédelmi incidens esetén köteles az Ügyfélnek haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzésétől számított 48 órán belül bejelenteni az adatvédelmi incidenst, és köteles az Ügyféllel közölni egyidejűleg az adatvédelmi incidens jellegét, az azzal érintett személyek kategóriáit és számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és számát, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítésére tett

intézkedéseket is.

A Szolgáltató köteles az Ügyfélnél esetlegesen elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálatban, valamint az adatvédelmi felügyeleti hatósággal történő esetleges konzultációban segítséget nyújtani és köteles az ehhez szükséges, a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat közölni.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint végzett adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának befejezésekor vagy a jelen szerződés megszűnésekor minden, a jelen szerződés alapján általa feldolgozott személyes adatot töröl vagy az Ügyfél választása alapján visszajuttat az Ügyfélnek és töröl. A Szolgáltató törlési kötelezettsége nem vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály előírja.

Az Ügyfél általános felhatalmazást ad a Szolgáltatónak al-adatfeldolgozó igénybevételére. Amennyiben a Szolgáltató al-adatfeldolgozót vesz igénybe, azokat az Adatkezelési tájékoztatójában teszi közzé. A Szolgáltató köteles az igénybe vett al-adatfeldolgozókkal adatfeldolgozói szerződést kötni. A Szolgáltató az igénybe vett al-adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az al-adatfeldolgozási tevékenységet ő maga látná el. Az Ügyféllel szemben a Szolgáltató felel az al-adatfeldolgozó jogszabálysértéséért, szerződésszegéséért és bármilyen mulasztásáért. A Szolgáltató csak olyan al-adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, amely megfelel a GDPR és jelen ÁSZF adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az adatbiztonsági követelményeknek.

XI./6. Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

XI./7. Adatbiztonság biztosítása

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatfeldolgozói tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően, valamint hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben segíti az Ügyfélt abban, hogy teljesíteni tudja a kezelt adatok érintettjei felé

fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeit.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. A Szolgáltató hibájából bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag az Ügyfélnek felróható okból következett be, úgy Szolgáltató az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel.

XII. VIS MAIOR

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

XIII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI
XIII./1. Ügyfél általi felmondás

Ügyfél jelen szerződést külön indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás az aktuális díjfizetési időszak (hónap vagy év) utolsó napján hatályosul. Az Ügyfél a szerződés felmondására irányuló szándékát az Innovip.hu Kft. felé e-mailen keresztül írásos formában köteles bejelenteni az iroda@innovip.hu e-mail címre. A Szolgáltató az Ügyfél felmondási szándékát visszaigazolja.

Az Ügyfél a felmondási szándékának jelzését követően a szoftvert az aktuális díjfizetési időszak utolsó napjáig jogosult használni, illetve köteles a tárgyhónap / tárgyév esedékes fizetési kötelezettségeinek eleget tenni.

Továbbá az Ügyfél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Szolgáltató a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti. Az azonnali hatályú felmondás utáni időszakra megfizetett szolgáltatási díjat Szolgáltató visszatéríti Ügyfél részére.

XIII./2. Szolgáltató általi felmondás

Az Innovip.hu Kft. külön indoklás nélkül, 60 napos felmondási idővel jogosult a szerződést felmondani. A 60 napos felmondási időtől felek külön megállapodás alapján eltérhetnek. Az Ügyfél által a felmondási időszakon túlra megfizetett szolgáltatási díjat Szolgáltató visszatéríti Ügyfélnek.

Továbbá Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Ügyfél az esedékes díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik,
 • 60 napot meghaladó vis maior esete,
 • Ügyfél a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti.

A Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondásra esetén nincs lehetőség az előre kifizetett bérleti díj arányos visszatérítésére.

A Szolgáltató felmondását elektronikus úton, az Ügyfél szerződéskötéskor megadott e-mail címén keresztül közli.

XIII./3. Felhasználófiók inaktiválása

A szerződés bármely módon történő megszűnése után az Ügyfél fiókja inaktiválásra kerül és a fiókban lévő adatokat - a jogszabály által kötelezően tárolandó adatok kivételével - a Szolgáltató törli. A kötelezően tárolandó adatokat a vonatkozó jogszabály előírása szerint kerülnek tárolásra, illetve törlésre.

XIV. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

Az Ügyfél esetleges nem technikai jellegű panaszaival az Innovip.hu Kft.-t az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel:
telefon: +36 20 367 6755
e-mail: iroda@innovip.hu

Telefonon az Ügyfelek munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között kereshetik fel az Innovip.hu Kft. ügyfélszolgálatát.

Technikai jellegű panaszaival kapcsolatban az Ügyfél kizárólag az OVIP szoftver Support menüjében elérhető felületén jogosult Szolgáltatót megkeresni, kivéve, ha valamely oknál fogva ez a menüpont nem érhető el. Az Ügyfél díjmentesen egy hónapban maximálisan 100 db support üzenetet küldhet a Szolgáltató felé. A díjmentes keretet meghaladó support üzenetek díja: 1000 Ft +ÁFA / 1 db support üzenet. A Szolgáltató köteles ezeket a megkereséseket 3 munkanapon belül megválaszolni.

Az Innovip.hu Kft.-nek és Ügyfélnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés teljesítése során felmerül. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. Felek a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szeged, 2023 február 14.