OVIP – Online vállalatirányítási rendszer hatékonyságra hangolva

Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezetés

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.ovip.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.ovip.hu/aszf/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

II. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 6723 Szeged, Gát utca 7/B.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda@innovip.hu
Cégjegyzékszáma: 06-09-021133
Adószáma: 24901376-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Csongrád Megyei Törvényszék
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
https://tarhely.eu/
1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
support@tarhely.eu
+36 1 789 2 789

III. Alapvető rendelkezések

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3. A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. A www.ovip.hu weboldal Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Egyéb vagyonjogi ügyek tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató aláveti magát a Csongrád megyei, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének (Pp. 27. § (1) bek. – felek által kikötött illetékesség).

3.5. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Innovip.hu Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

3.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

3.7. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

IV. Az OVIP megrendelése

4.1. Az Innovip.hu Kft. által működtetett online szolgáltatásként bérelhető OVIP online vállalatirányítási szolgáltatás elérhető mindazon jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek számára, akik kitöltik és elküldik az OVIP (www.ovip.hu) weboldalán található megrendelő űrlapot. A megrendeléssel az Ügyfél elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával jár el.

4.2. A megrendelés érvénytelen, ha az OVIP rendszert olyan vállalkozás használja, mely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart. A megrendelés folyamán az Ügyfél köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok nem valós elemeket tartalmaznak, a megrendelés visszautasításra kerül.

V. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

5.2. Az Innovip.hu Kft. és az Ügyfél közötti szerződés az Ügyfél által elküldött online megrendelővel és a megrendelés után az Innovip.hu Kft. által küldött számla ellenértékének megfizetésével jön létre, a megrendelésben foglalt időtartamnak megfelelően. Az Innovip.hu Kft. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról az Innovip.hu Kft. körlevél formájában tájékoztatja az Ügyfeleket a megrendeléskor megadott e-mail elérhetőségükön.

5.3. A megrendelést követően az Ügyfél e-mailben kapja meg a hozzáféréshez az adatokat, mellyel a rendszert igénybe tudja venni.

5.4. Az OVIP online vállalatirányítási rendszer bérleti díja a megrendelés oldalon feltüntetettek szerint fizetendő. Egyéb díj csak abban az esetben fizetendő, ha erről az Ügyfél és az Innovip.hu Kft. külön megállapodik (például: egyedi vállalatirányítási rendszer készítése).

5.5. A bérleti díjat az Ügyfél előre fizeti meg az Innovip.hu Kft. számára, a kapott számla alapján. A befizetést követően az Innovip.hu Kft. postai úton vagy e-mail formában megküldi az eredeti számlát az Ügyfél részére. Az Ügyfél a befizetést banki átutalással kezdeményezheti az Innovip.hu Kft. bankszámlájára.

5.6. Amennyiben az ügyfél a kiállított számlát a fizetési határidőn túl 16 nappal sem egyenlíti ki, az Innovip.hu Kft. jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. Az ebből eredő károkért az ügyfél felelős. A szolgáltatás visszakapcsolási díja 8.000Ft+áfa.

VI: Az Innovip.hu Kft. kötelezettségei

6.1. Az OVIP az Ügyfél számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető OVIP online vállalatirányítási rendszer működtetését.

6.2. Amennyiben OVIP az Ügyfélnek kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – az Innovip.hu Kft. felelőssége, hogy amennyiben az Ügyfél az elvárható gondossággal járt el (például: a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta), úgy az Innovip.hu Kft. köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

6.3. Amennyiben az Ügyfél késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt az Innovip.hu Kft. – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Ügyfelet. Az Innovip.hu Kft. köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség az Innovip.hu Kft.-t terheli.

6.4. Elégedettségi garancia vállalása, melynél a megrendelés időpontját követő 1 hónapban az ügyfél jogosult minden indoklás nélkül visszamondani megrendelését. Ebben az esetben az Innovip.hu Kft. köteles visszafizetni az Ügyfél által befizetett teljes összeget.

VII. Felelősségkorlátozás

7.1. Az Innovip.hu Kft. az Ügyfél magatartásáért más Ügyfelekkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

7.2. Az Innovip.hu Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Ügyfél számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírjelző levelek megnyitása során keletkezett.

7.3. Az Innovip.hu Kft. szintén nem vállal felelősséget a Rendszer - az internetszolgáltató hibájából történő - elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt az Innovip.hu Kft. felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

7.4. Az Innovip.hu Kft. szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

7.5. Kártérítési felelősség: az Innovip.hu Kft. jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 1, azaz egy évi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

VIII. Ügyfél kötelezettségei

8.1. Az Ügyfél köteles az Innovip.hu Kft. szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat az Innovip.hu Kft.-nek határidőre megfizetni.

8.2. Az Ügyfél köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést az Innovip.hu Kft. részére biztosítani. Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival.

8.3. Az Innovip.hu Kft. nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért.

8.4. Az Innovip.hu Kft. jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben az Ügyfél a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti. Karbantartási célból az üzemeltető személyzete jogosult az Ügyfél OVIP rendszerébe bejelentkezni.

8.5. Az OVIP Online Vállalatirányítási rendszer számlázó moduljában lehetőség van a NAV adatszolgáltatás menüpontban kiexportálni a NAV által kért XML típusú fájlt. Ehhez az Ügyfél köteles a címeket az alábbi szabályok betartásával bevinni:

Az alábbi elemeket 1db szóközzel elválasztva kell megadni. Ez alól kivétel a lépcsőház.

  • Közterület jellege: a magyar helyesírás szabályai szerint kell megadni rövidítés nélkül.
  • Lépcsőház: házszámmal együtt ponttal-, vagy per jellel elválaszta, vagy elválasztás nélkül. (pl.: 3.A vagy 3/A vagy 3A)
  • Épület: szóközökkel határolva, és szóközzel utánaírva, hogy "épület" vagy "ép.". (pl.: B épület vagy B ép.)
  • Emelet: szóközökkel határolva, és szóközzel utánaírva, hogy "emelet" vagy "em.". (pl.: II. emelet vagy II em.)
  • Ajtó: szóközökkel határolva, és szóközzel utánaírva, hogy "ajtó". (pl.: 36. ajtó )

IX. Hardver és szoftver feltételek bemutatása

9.1. Az OVIP Rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a www.ovip.hu címen keresztül lehet bejelentkezni.

9.2. A bejelentkezés feltételei: Szélessávú internetkapcsolat; Windows Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Google Chrome 50+ vagy kompatibilis internet böngésző; A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; Ügyfél név és jelszó ismerete. Az OVIP Online Vállalatirányítási rendszer elsősorban Google Chrome 50+ böngészőre lett fejlesztve, így az Innovip.hu Kft. teljesen hibamentes működést annak használatára tud vállalni.

9.3. Rendelkezésre állás: az Innovip.hu Kft. garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít OVIP szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

9.4. Munkatársak elérési jogosultságának kezelése: az Ügyfél az OVIP elérési jogosultságának kezelését önmaga végzi az erre a célra kijelölt ADMIN felhasználóval. Az Ügyfélnek lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni, illetve a meglévő munkatársak adatait módosítani alapverzióban maximum 5 felhasználóig. E feletti felhasználó hozzáadásával az Innovip.hu Kft-vel kell megegyezni. Az Ügyfél jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért az Innovip.hu Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

X. Titoktartás, adatvédelem

10.1. Az Innovip.hu Kft. kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

10.2. Az Innovip.hu Kft. és az Ügyfél a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

10.3. Az Innovip.hu Kft. vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

10.4. A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik.

10.5. Az Ügyfélt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

XI. Szerződés megszűnése, Vis maior

11.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

11.2. Az Ügyfél jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. Az Innovip.hu Kft. azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

  • az Ügyfél az esedékes szolgáltatási és díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik,
  • 60 napot meghaladó vis maior esete Ügyfél a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti

XII. Vitás kérdések rendezése, panaszkezelés

12.1. Az Ügyfél esetleges panaszaival az Innovip.hu Kft.-t az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel:
telefon: +36 20 250 8180
e-mail: kiss.gergely@innovip.hu

12.2. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Innovip.hu Kft. ügyfélszolgálata kizárólag az aktív OVIP hozzáféréssel rendelkező aktív Ügyfeleknek áll a rendelkezésére; tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk. Telefonon az Ügyfelek hétköznap 8.00 és 17.00 óra között kereshetik fel az Innovip.hu Kft. ügyfélszolgálatát. Az Innovip.hu Kft.-nek és Ügyfélnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

12.3. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Szeged Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12.4. Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

12.5. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán

12.6. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

XIII. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.ovip.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/